GORNIŠKA LITERATURA

Članek iz učbenika Mentor planinske skupine, Planinska zveza Slovenija, 2001.

***

Seznam gorniške literature obsega literaturo, ki so jo avtorji učbenika Mentor planinske skupine uporabili pri pisanju posameznih člankov. K temu izboru smo po lastni presoji dodali še ostale (novejše) bibliografske navedke. Kjer je avtorjev več, je naveden samo prvi po abecedi. Večina literature je bralcem dostopna na različne načine, seminarske naloge inštruktorjev planinske vzgoje in zbirke diapozitivov pa so po predhodnem dogovoru dostopne na Mladinski komisiji Planinske zveze Slovenije.

***

1. Gorniški učbeniki
Ažman, M. 1998: Mentorji planinskih skupin. Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije. Ljubljana.
Brilej, A. (1939) 1950: Priročnik za planince. Državna založba Slovenije. Ljubljana.
Brvar, A. 1994: Teze za tečaj za mladinske planinske vodnike. Planinska zveza Slovenije. Ljubljana.
Drab, J. 2000: Gorniški priročnik: z veseljem in znanjem varno v gore. Planinsko društvo Ljubljana – Matica. Ljubljana.
Golnar, T. 1996: Gorniška vzgoja. Planinska zveza Slovenije. Ljubljana.
Golnar, T. 1999: Alpinistična šola. Planinska zveza Slovenije. Ljubljana.
Kristan, S. 1993: V gore …: izletništvo, pohodništvo, gorništvo. Didakta. Radovljica.
Kunaver, P. 1921: Na planine! Ljubljana.
Peršolja, B. 2001. Mentor planinske skupine. Planinska zveza Slovenije. Ljubljana.
Smerke, Z. 1989: Planinarstvo i alpinizam. Planinarski savez Hrvatske. Zagreb.
Škerbinek, D. 1983: Planinska šola: teze, učna snov in preverjanje znanja. Planinska zveza Slovenije. Ljubljana.
Škerbinek, D. 1983: Planinski vodnik. Planinska zveza Slovenije. Ljubljana.

2. Gorniški priročniki
Aljančič, J. 1992: Na vrhovih sveta: od prvih pristopov do najvišjih sten. Mladinska knjiga. Ljubljana.
Banovec, T. 1983: Topografski priročnik. Mladinska knjiga. Ljubljana.
Bele, J. 2000: Proti vrhovom. Planinska zveza Slovenija. Ljubljana.
Bernik, D. 2000: Gibanje v zahtevnem gorskem svetu. Planinsko društvo Ljubljana Matica. Ljubljana.
Bernot, F. 1978: Vremenoslovje za planince. Planinska zveza Slovenije. Ljubljana.
Bizjak, B. 1988: Priročnik za markaciste. Komisija za pota Planinske zveze Slovenije. Ljubljana.
Čaplar, A. 2000: Osnove planinarstva. Hrvatski planinarski savez.
Černivec, B. 1997: Skrivnosti nedotaknjenih strmin: 101 nasvet za smučanje zunaj smučišč. Samozaložba. Ljubljana.
Čipič, M. 2001: Planinski tabori – osnutek priročnika. Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije. Bavšica.
Dobnik, J. 1992: Stoletje v gorah. Cankarjeva založba. Ljubljana.
Drašlar, K. 1978: Prehrana v gorah. Planinska zveza Slovenije. Ljubljana.
Glavnik, A. 2001: Planinska orientacijska tekmovanja – osnutek učbenika. Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije. Hom.
Godec, R. 1950: Izleti in taborjenja. Mladinska knjiga. Ljubljana.
Hafner, M. 2001: Gradivo za seminar za aktivne člane mladinskih odsekov. Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije. Bavšica.
Kocbek, F. 1894: Vodnik za Savinske Alpe in najbližjo okolico. Savinjska podružnica SPD.
Kos, S. 1982: Navodila za oskrbo in označevanje planinskih poti. Planinska zveza Slovenije. Ljubljana.
Kožuh, V. 1993: Priročnik za klatenje po gorah. Samozaložba. Ljubljana.
Kristan, S. 1987: Turno smučanje. Fakulteta za šport. Ljubljana.
Kristan, S. 1994: Osnove orientiranja v naravi. Didakta. Radovljica.
Kristan, S. 1996: Izletništvo, pohodništvo in gorništvo z orientiranjem v naravi. Cilji šolske športne vzgoje, koncepcije in strategije športne vzgoje v Sloveniji. Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport. Ljubljana.
Kristan, S. 1998: Šola v naravi. Didakta. Radovljica.
Kunaver, D. 1994: Od Triglava do treh vrhov sveta. Didakta. Radovljica.
Kunaver, P. 1951: Pionir v naravi. Mladinska knjiga. Ljubljana.
Kunaver, P. 1953: Izleti z mladino. Priročnik za vodje mladih planincev, pionirjev, mladincev in šolskih izletov. DZS. Ljubljana.
Lovšin, E. 1944: V Triglavu in njegovi soseščini. Slovensko planinsko društvo.
Lovšin, E. 1961: Gorski vodniki v Julijskih Alpah. Planinska založba. Ljubljana.
Mihelič, T. 1984: Hoja in plezanje v gorah. Planinska zveza Slovenije. Ljubljana.
Mlač, B. 1999: Oprema za gore in stene. Planinska zveza Slovenija. Ljubljana.
Orel, T. 1969: Planinsko berilo. Knjižnica Kondor. Mladinska knjiga. Ljubljana.
Peršolja, B. 2001: Programi usposabljanj za opravljanje strokovnega dela v športu na področju planinstva. Planinska zveza Slovenije. Ljubljana.
Režek, B. 1938: Svet med Grintovci. Planinska matica. Ljubljana.
Selan, M. 1982: Narava v gorskem svetu: poznavanje in varstvo narave za planince. Planinska zveza Slovenije. Ljubljana.
Skoberne, P. 1983: Zavarovane rastline. Planinsko društvo Škofja Loka. Škofja Loka.
Stritar, U. 1998. Z otroki v gore: družinski izleti. Sidarta. Ljubljana.
Strojin, T. 1976: Dr. Henrik Tuma. Planinska zveza Slovenije. Ljubljana.
Strojin, T. 1978: Oris zgodovine planinstva. Planinska zveza Slovenije. Ljubljana.
Strojin, T. 1980: Jakob Aljaž v slovenskem planinskem izročilu. Planinsko društvo Dovje-Mojstrana.
Strojin, T. 1993: Prof. Fran Orožen in začetki Slovenskega planinskega društva. Planinsko društvo Ljubljana – Matica. Ljubljana.
Strojin, T. 1995: Odgovornost in etika v gorah. Didakta, Radovljica.
Strojin, T. 1999: Gorništvo. Založba Tuma. Ljubljana.
Šegula, P. 1978: Nevarnosti v gorah. Planinska zveza Slovenije. Ljubljana.
Šegula, P. 1982: Gorska reševalna služba pri Planinski zvezi Slovenije: 1912–1982. Planinska zveza Slovenije. Ljubljana.
Šegula, P. 1986: Sneg, led, plazovi. Planinska zveza Slovenije. Ljubljana.
Šegula, P. 1987: Gorska reševalna služba pri Planinski zvezi Slovenije: 75 let. Planinska zveza Slovenije. Ljubljana.
Šegula, P. 1988: Zbornik 3. in 4. posvetovanja Gore in varnost. Komisija za Gorsko reševalno službo Planinske zveze Slovenije. Ljubljana.
Tomše, T. 1993: Varstvo narave na planinskih poteh. Planinska zveza Slovenije. Ljubljana.
Tuma, H. 1930: Pomen in razvoj alpinizma. Turistovski klub Skala.
Vengust, A. 1996: Gornikov svetovalec. Gorska reševalna služba Slovenije. Ljubljana.

3. Strokovne knjige – za posamezno področje gorništva
Badjura, R. 1953. Ljudska geografija. Državna založba Slovenije. Ljubljana.
Bešić, N. 1999: Orientacija in topografija. Taborniški priročnik. Zveza tabornikov Slovenije. Ljubljana.
Comell, J. 1994: Približajmo naravo otrokom. Mohorjeva družba. Celje.
Derganc, M. 1994: Osnove prve pomoči za vsakogar. Rdeči križ Slovenije. Ljubljana.
Freud, S. 1981: Množična psihologija in analiza jaza. Psihoanaliza in kultura. Državna založba Slovenije. Ljubljana.
Fridl, J. 1999: Metodologija tematske kartografije Nacionalnega atlasa Slovenije. Geografija Slovenije 2. Ljubljana.
Geografija, 1985. Leksikon. Cankarjeva založba. Ljubljana.
Geografski atlas Slovenije: država v prostoru in času, 1998. DZS. Ljubljana.
Grobler, P. 2000: Youth leader Training seminar, 23–25 June 2000. The International Mountaineering and Climbing Federation. Bern.
Habjan, V. 1999: Manj znane poti slovenskih gora. Sidarta. Ljubljana.
Hočevar, M. 2000: Geografija. Shematski pregledi. Tehniška založba Slovenije. Ljubljana.
Hofer, R. 1991: Alpske živali. Cankarjeva založba. Ljubljana.
Jereb, S. 1996: Ustreznost in izkoriščenost slovenske pokrajine za gorništvo. Diplomsko delo. Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Ljubljana.
Jazbec, L. 2001: Celoletni programi za delo s planinskimi skupinami. Tipkopis.
Jazbec, L. 2001: Igre za skupine. Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Tipkopis. Ljubljana.
Jeršič, M. 1998: Bližnja rekreacija prebivalcev Slovenije. Geographica Slovenica 29. Ljubljana.
Keresteš, K. 1996: Orientacijski tek. Orientacijska zveza Slovenije. Ljubljana.
Kmecl, M. 1986: Slovenske gore. Cankarjeva založba. Ljubljana.
Kodelja, Z. 1995: Objekt vzgoje. Krtina. Ljubljana.
Kordaš, M. 1994: Sledi. Planinsko društvo dr. Gorazd Zavrnik. Ljubljana.
Kristan, S. 1997: Športni program zlati sonček. Zavod za šport Slovenije, Ljubljana.
Kunaver, J. 1997: Obča geografija za 1. letnik srednjih šol. DZS. Ljubljana.
Lebar, V. 1995: Vodi me, sonce!, vaje iz kartografije in orientacije za 3. in 4. razred osnovne šole. Ljubljana.
Lippert, W. 1987: Alpsko cvetje. Cankarjeva založba. Ljubljana.
Marentič-Požarnik, M. 1995: Izziv raznolikosti: stili spoznavanja, učenja, mišljenja. Educa. Nova Gorica.
Mašera, A. 1996: 50 zavarovanih plezalnih poti. Sidarta. Ljubljana.
Mučibabić, I. 1995: Razvoj in pomen mentorstva mladim v planinstvu. Diplomsko delo. Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. Ljubljana.
Munda, J. 1965: Gore v besedi, podobi in glasbi. Planinska založba. Ljubljana.
Peršolja, B. 1995: Mladi v gorništvu in gorniški organizaciji. Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije. Ljubljana.
Petkovšek, Z. 1987: Skice vremena. Zveza organizacij za tehnično kulturo. Ljubljana.
Petrović, K. 1998: Športnorekreativna dejavnost v Sloveniji. Fakulteta za šport. Ljubljana.
Podobnikar, T. 2001: Digitalni model reliefa iz geodetskih podatkov različne kakovosti. Doktorska disertacija. Ljubljana.
Pokorn, D. 1996: S prehrano do zdravja. Hrana – čudežno zdravilo II: recepti in diete. EWA. Ljubljana.
Prosen, M. 1991: Orientacija. MATH. Ljubljana.
Rakovec, J. 2000: Osnove meteorologije za naravoslovce. Društvo matematikov fizikov in astronomov Slovenije. Ljubljana.
Ravnik, V. 1999: Rastlinstvo naših gora. Tehniška založba. Slovenija.
Roth D., G. 1992: Vremenoslovje za vsakogar. Državna založba Slovenije. Ljubljana.
Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1998. Mladinska knjiga. Ljubljana.
Ule, M. 1995: Prihodnost mladine. Državna založba Slovenije. Ljubljana.
Umek, M. 2001: Kartografsko opismenjevanje osnovnošolcev v Sloveniji. Doktorska disertacija. Ljubljana.

4. Strokovni članki – za posamezno področje planinstva
Barag, A. : Najnujnejši ukrepi prve pomoči. Zgibanka Rdečega križa Slovenije. Rdeči križa Slovenije
Bernik, D. 2001: Zmanjšanje tveganja pred snežnimi plazovi (metoda treh filtrov). Gradivo za snežno izpopolnjevanje vodnikov Planinske zveze Slovenije 2000–2002. Planinska zveza Slovenije. Ljubljana.
Burnik, S. 1998: Kaj naj bi športni pedagogi, trenerji in vaditelji vedeli o uživanju alkohola. Revija Šport, št. 4. Ljubljana.
Burnik, S. 2001: Bivakiranje v snegu. Gradivo za snežno izpopolnjevanje vodnikov Planinske zveze Slovenije 2000–2002. Planinska zveza Slovenije. Ljubljana.
Cousins, J. 2000: Meeting International Standards. A report on the seminar organised by the UIAA Training Standards Working Group. Union internationale des Assciations d’Alpinisme. Chamonix.
Erjavec, N. 1995: Odgovornost vodnikov PZS. Ljubljana.
Ferčec, K. 1998: Bivanje v gorah. S predšolskim otrokom v gore. Tipkopis. Ljubljana.
Gantar, D. 2001: Moralna in pravna odgovornost. Gradivo za letno izpopolnjevanje vodnikov Planinske zveze Slovenije 2000–2002. Planinska zveza Slovenije. Ljubljana.
Gnidovec, J. 1993: Turistovski klub Skala in skalaši. Gradivo za kviz Mladina in gore. Ljubljana.
Golnar, T. 1997: Gorniška tura kot pedagoški proces. Revija Šport, št.4. Ljubljana.
Grabrijan, E. 2001: Ljubljanska mladinska pot. Mladina in gore – dodatno gradivo. Ljubljana.
Gradivo za tečaj markacistov Podravja, marec–april 1999. Planinska zveza Slovenije.
Gričar, F. 2001: Varovališče in tehnika vodenja. Gradivo za snežno izpopolnjevanje vodnikov Planinske zveze Slovenije 2000–2002. Planinska zveza Slovenije. Ljubljana.
Habjan, V. 1999: Gorništvo. GEA, letnik IX., priloga št. 4. Ljubljana.
Hansel, L. 2001: Planinska oprema v zimskem času. Gradivo za snežno izpopolnjevanje vodnikov Planinske zveze Slovenije 2000–2002. Planinska zveza Slovenije. Ljubljana.
Hönigsfeld Adamič, M. 1996: Opazujemo zvezde in planete. GEA, letnik VI., priloga št. 3. Ljubljana.
Hönigsfeld Adamič, M. 1996: Gozd je učilnica. GEA, letnik VI., priloga št. 4. Ljubljana.
Hribar-Habinc, M. 2001: Kako lahko rešimo življenje sočloveku (Temeljni postopki oživljanja za laike). Zdravi v gore. Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije in Gorska reševalna služba Slovenije. Ljubljana.
Jazbec, L. 1992: Razlike med vodenjem odraslih in otrok. Zbornik tez, člankov in referatov letnega seminarja in izpopolnjevanja za mladinske planinske vodnike. Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije. Kofce.
Jordan, B. 1992: Gosta mreža poti. Stoletje v gorah. Cankarjeva založba. Ljubljana.
Jordan, B. 1994: Spuščanje po vrvi. Tipkopis. Tamar.
Jordan, B. 1996: Organizacija planinstva in vodništva. Za interno uporabo. Savinjski MDO. Žalec.
Jordan, B. 1996: Razved (orientacija) in vodljivost (navigacija). Tipkopis.
Jordan, B. 1998: Zgodovina planinstva in alpinizma doma in v svetu. Tipkopis.
Kristan, S. 1987: Delež osnovne šole pri usmerjanju in navduševanju učencev za izlet in planinsko delovanje. Fakulteta za telesno kulturo. Ljubljana.
Krpač, F. 1995: Število udeležencev na izletih. Planinski vestnik, št. 3, str. 117-119. Ljubljana.
Krpač, F. 1995: Usmerjevalci mladih gornikov. Planinski vestnik, št. 5, str. 215-218. Ljubljana.
Krpač, F. 1999: Nekateri vidiki varnosti planinske dejavnosti na šolah: varnost in nevarnost športne vzgoje. Športni pedagog in kvalitetna športna vzgoja, 12. strokovni posvet Zveze društev športnih pedagogov Slovenije, 6. do 8. maj 1999, str. 355-359. Zveza društev športnih pedagogov Slovenije. Ljubljana.
Krpač, F. 2000: Medpredmetne povezave na razredni stopnji pri planinskih izletih. Športna vzgoja za novo tisočletje, 13. strokovni posvet Zveze društev športnih pedagogov Slovenije, 26. do 28. oktober 2000, str. 156–161. Zveza društev športnih pedagogov Slovenije. Ljubljana.
Krpač, F. 2000: Planinski izleti v okviru športnih dnevov na razredni stopnji osnovne šole. 1. Mednarodni znanstveni posvet Otrok v gibanju, 20.-22. oktober 2000, str. 586-592. Pedagoška fakulteta. Ljubljana.
Maher, I. 1994: Gorniške poti in varstvo narave. Zgibanka Komisije za varstvo gorske narave. Planinska zveza Slovenije. Ljubljana.
Maher, I. 1994: Gorsko kolesarjenje, gorništvo in varstvo narave. Zgibanka Komisije za varstvo gorske narave. Planinska zveza Slovenije. Ljubljana.
Malešič, F. 1998: Prehrana in prva pomoč v gorah. S predšolskim otrokom v gore. Tipkopis. Ljubljana.
Martinčič, B., 1999: Uporaba avdiovizualnih sredstev.
Medja, K.: Prispevek k usklajevanju sistema vodnikov PZS s standardi prostovoljnega vodništva UIAA (delovni osnutek). Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije.
Medveš, Z. 1991: Pedagoška etika in koncept vzgoje. Sodobna pedagogika, št. 3–4 in 5–6. Ljubljana.
Mejak, R. 1986: Pogledi na probleme razvijanja demokratičnih odnosov v vzgoji in izobraževanju. Sodobna Pedagogika, št. 1–2. Ljubljana.
Napotki obiskovalcem gorskega sveta. Gorska reševalna služba Slovenije, 1997. Ljubljana.
Nesreče 2000. Medmrežje: http://www.pzs.si/grs/nesrece2000.htm (27. 11. 2001).
Novice iz Komisije za pota, navodila za opis poti. Obvestila Planinske zveze Slovenije, št. 5, letnik 17, maj 1991, Ljubljana.
Pavšek, M. 2001: Pozor, snežni plaz. Gorska reševalna služba Slovenije. Ljubljana.
Perdan, A. 2001: Bolezenska stanja, ki jih nosimo v gore. Gradivo za letno izpopolnjevanje vodnikov Planinske zveze Slovenije 2000–2002. Planinska zveza Slovenije. Ljubljana.
Peršolja, B. 1989: Alpinizem. Gradivo za tekmovanje Mladina in gore. Domžale.
Peršolja, B. 1991: Planinstvo v osnovni šoli. Seminar planinskih kadrov Tamar 91. Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije. Tamar.
Peršolja, B. 1991: Spoznavanje in varstvo gorske narave. Tekmovanje Mladina in gore. Ljubljana.
Peršolja, B. 1995: Kras in gorništvo. Gradivo za kviz Mladina in gore. Ljubljana.
Peršolja, B. 1996: Gora ni nora. Vesela šola, 4. 10. 1996, št. 2, str. 17–24. Ljubljana.
Peršolja, B. 1997: Kamniško-Savinjske Alpe. Gradivo za 9. državno tekmovanje Mladina in gore. Podlehnik.
Peršolja, B. 1997: Mentorstvo planinskih skupin v sistemu gorniške vzgoje in izobraževanja. Obvestila Planinske zveze Slovenije, št. 4, april 1997. Ljubljana.
Peršolja, B. 1998: Ciciban planinec. Ciciban, št. 9. Ljubljana.
Peršolja, B. 1998: Prenova akcije Ciciban planinec. Obvestila Planinske zveze Slovenije, letnik 24, št. 11, str. 9–10. Ljubljana.
Peršolja, B. 1999: Čistejše poti, bolj cvetoče gore. Planinski vestnik, št. 3, str. 105–107. Ljubljana.
Peršolja, B. 1999: Vzgojno izobraževalni sistem ter delo mladih v Planinski zvezi Slovenije. Obvestila Planinske zveze Slovenije, letnik 25, št. 10, str. 102–104. Ljubljana.
Peršolja, B. 1999: Vzgojno izobraževalni sistem v Planinski zvezi Slovenije. Obvestila Planinske zveze Slovenije, letnik 25, št. 10, str. 104–110. Ljubljana.
Peršolja, B. 2000: Planinska zveza Slovenije. Zloženka. Planinska zveza Slovenije. Ljubljana.
Peršolja, B. 2000: Poročilo o izvrševanju sklepov Izredne skupščine Planinske zveze Slovenije z naslovom Vzgoja, izobraževanje in vloga mladih v planinski organizaciji. Obvestila Planinske zveze Slovenije, posebna številka, str. 54–86. Ljubljana.
Peršolja, B. 2001: Nasveti obiskovalcem gora. Zdravi v gore. Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije in Gorska reševalna služba Slovenije. Ljubljana.
Pevec, E. 1996: Gorniška literatura. Gradivo za tekmovanje Mladina in gore. Trzin.
Pinter, S. 1994: Z otroki v gore. Revija Za srce, letnik 3, številka 5, str. 11–13. Ljubljana.
Pinter, S. 1998: Približajmo naravo otrokom. Zgibanka, projekt Zlati sonček. Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod za šport Slovenije, Planinska zveza Slovenije.
Planinski mejni prehodi na Gorenjskem. Medmrežje: http://www.policija.si/si/preventiva/jrm/meja.html (19. 11. 2001).
Pokorn, D. 1991: Prehrana športnika in rekreativca. Forma 7. Ljubljana.
Pollak, B. 1993: Izdelava umetnih fiksirnih točk v kopni skali. Tipkopis. Krnska jezera.
Pollak, B. 1997: Plezalni pasovi, navezovanje na vrv, samovarovanje na žičnih vrveh. Tipkopis. Kamnik.
Pollak, B. 2001: Azimut. Gradivo za letno izpopolnjevanje vodnikov Planinske zveze Slovenije 2000–2002. Planinska zveza Slovenije. Ljubljana.
Pollak, B. 2001: Vrvne ograje. Gradivo za A tečaj.
Potisk, A. 1999: Naravni park Pohorje. 11. tekmovanje Mladina in gore. Fram.
Prosen, M. 1997: Iz astronomskega mlina. GEA, letnik VII., priloga št. 2. Ljubljana.
Pšenica, J. 2001: Zmrzline (Ozebline). Gradivo za snežno izpopolnjevanje vodnikov Planinske zveze Slovenije 2000–2002. Planinska zveza Slovenije. Ljubljana.
Rotovnik, B. 2000: Global positioning system – GPS. Planinski vestnik, št. 1, str. 10–14. Ljubljana.
Rotovnik, B. 2001: Analiza spomladanske ankete MK PZS 2001. Mladinska priloga Obvestil Planinske zveze Slovenije, št. 10, letnik 27, 17. oktober 2001. Ljubljana.
Ručigaj, M. 2001: Prečenje planinskih rek in potokov. Gradivo za letno izpopolnjevanje vodnikov Planinske zveze Slovenije 2000–2002. Planinska zveza Slovenije. Ljubljana.
Seznam planinskih veznih in krožnih poti v Sloveniji. Trip, 17. 5. 2001. Ljubljana.
Stritar, A. 1998: Slovenski gorski svet za predšolske otroke. S predšolskim otrokom v gore. Tipkopis. Ljubljana.
Stritar, A. 1998: Uporaba literature in zemljevidov pri pripravi in izvedbi izleta. S predšolskim otrokom v gore. Tipkopis. Ljubljana.
Stritar, U. 1998: Priprava in izvedba izleta. S predšolskim otrokom v gore. Tipkopis. Ljubljana.
Športna vzgoja, Učni načrt, 1999. Nacionalni kurikularni svet, Področna kurikularna komisija za osnovno šolo, Predmetna kurikularna komisija za športno vzgojo. Medmrežje: http://www.mss.edus.si/dokumenti/ucni_nacrti/obvezni/spv.pdf (23. 11. 2001).
Tomše, T. 1997: Nove smerne table. Obvestila Planinske zveze Slovenije, št. 4, letnik 23. Ljubljana.
Urbančič, K. 1996: Povzetek predavanj prehrana in zdravje za planinske vodnike. Vršič.
Vehovar, Z. 2000: Kaj je dobro vedeti o uporabi mobilnih telefonov v gorskem svetu. Medmrežje: http://www.planid.org/kom/mobi0918.htm?n=37 (27. 11. 2001).
Zahtevne in zelo zahtevne poti. Planinski vestnik, št. 7.–8., str. 301–310, 1992. Ljubljana.
Žorž, B. 1998: Psihologija vodenja.

5. Seminarske naloge inštruktorjev planinske vzgoje
Bagari, A. 2000: Gorska reševalna služba Slovenije. Radovljica.
Bernik, D. 1998: Gorniško izrazje. Seminarska naloga v okviru tečaja za inštruktorje planinske vzgoje. Planinska zveza Slovenije. Ljubljana.
Bobovnik, J. 1986: Delo odborov za mladino pri meddruštvenih odborih. Maribor.
Bobovnik, J. 1996: Družabnost. Tipkopis. Fram.
Brvar, A. 1979: Izvajanje letnih tečajev za mladinske planinske vodnike. Ljubljana.
Brvar, A. : Metode in organizacija dela v mladinskem odseku planinskega društva.
Brvar, B. 1986: Plan planinske mladinske dejavnosti za obdobje 1986–1990. Ljubljana.
Ciciban planinec, 1983. Planinska zveza Slovenije. Ljubljana.
Cigale, I. 1994: Avdiovizuelna sredstva pri planinski vzgoji. Ravne na Koroškem.
Drab, J: Priprava in izvedba večdnevnega izleta v tujino. Ljubljana.
Elesini, V. 1977: Priprava in izvedba izleta za odrasle.
Elesini, V.: Bivak.
Elesini, V.: Mala planinska šola, za učence 1. do 4. razreda OŠ.
Ferlinc, J. 1981: Obveščanje in propaganda v planinski organizaciji. Lenart.
Gričar, F. 1994: Gorniška oprema in njena uporabnost s poudarkom na opremi vodnika PZS. Ljubljana.
Hafner, M. 2000: Navodilo za izvedbo tečaja za vodnike PZS. Škofja Loka.
Hauptman, A. 1989: Katalog znanj iz gibanja v zimskih razmerah za tečaj mladinskih vodnikov. Ljubljana.
Jagodic, D.: Organizacija seminarja za Inštruktorje planinske vzgoje.
Jagodic, D.: Prehrana v gorah.
Jerovšek, V. 1999: Vodenje izletov v gore. Seminarska naloga v okviru tečaja za inštruktorje planinske vzgoje. Planinska zveza Slovenije. Ljubljana.
Jordan, B. 1974: Plezalni vzpon na Tursko goro, 2233 m, smer: Szalay-Gerinov greben, III. težavnostna stopnja.
Kadiš, F. 1998: Planinska šola za starejše osnovnošolce. Planinska zveza Slovenije. Ljubljana.
Klakočer, S. 1989: Pregled poučne planinske literature. Ljubljana.
Kokole, M. 1986: Družabnost – metodika, pesmi in igre. Kisovec.
Korpar, F. 1998: Zbirka diapozitivov z opisi na temo planinska pota. Planinska zveza Slovenije. Ljubljana.
Kovač, F.: Prehrana v gorah.
Kovač, F.: Vloga pesmi pri različnih stopnjah planinske vzgoje.
Koželj Stepic, M. 1993: Psihologija vodenja (Napotki za praktično delo). Ljubljana.
Kumer, F. 2000: Orientacija. Braslovče.
Kunaver, U. 1990: Ureditev plezalnega vrtca za izvajanje programa letnih tečajev za mladinske vodnike. Ljubljana.
Kunaver, U.: Gibanje v zimskih razmerah za srednješolce.
Lesjak, P. 1995: Turno smučanje. Črna.
Medja, K. 1992: Tehnična izvedba mladinskega planinskega tabora.
Mihev, J. 1998: Družinsko gorništvo. Planinska zveza Slovenije. Ljubljana.
Mikoš, M., Justinek, D.: Zgodovina MK PZS do leta 1976.
Mulej, M.: Ali znanje oz. snov Prve pomoči za vozniški izpit zadostuje za izpit Prve pomoči na vodniških tečajih.
Okleščen, D. 1981: Priprava in izvedba izleta. Novo mesto.
Okleščen, D.: Zgodovina tečajev za mladinske vodnike.
Pehani, P. 1993: Pregled tehničnih pripomočkov. Ljubljana.
Peršolja, B. 1996: V gore. Domžale.
Pinter, S. 1992: Tečaj gorništva. Ljubljana.
Polak, R. 1999: Navodilo o pisanju seminarske naloge za vodnike PZS. Bled.
Prezelj, G.: Gibanje naveze. Jesenice.
Purnat, Z. 2000: Priprava in izvedba akcije v luči sonaravnega, trajnostnega razvoja. Gornji Grad.
Rozman, I.: Izpiti za mladinske vodnike iz orientacije in bivakiranja.
Rozman, I.: Priprava in vodenje izleta za srednje šole s poudarkom na turni smuki.
Rožič, J. 1998: Pomen geologije pri pripravi in izvedbi ture. Planinska zveza Slovenije. Ljubljana.
Serajnik, M. 1982: Priprava in izvedba izleta za pionirje planince. Bohinj.
Skok, M. 1999: Gorniško ali planinsko leposlovje. Planinska zveza Slovenije. Ljubljana.
Šačiri, D. 1999: Zgodovina planinstva ter alpinizma doma in v svetu. Maribor.
Šeter, B. 1982: Vloga in mesto mladinskih vodnikov v vrstah telesno kulturnih delavcev in najboljši pristop k realizaciji.
Šolar, M.: Gibanje v zimskih razmerah. Bled.
Trop, P. 2000: O vremenoslovju. Ptuj.
Vitežnik, S. 1986: Uporaba video pripomočkov pri vzgojno izobraževalnih akcijah PZS.
Vrhovec, M. 1979: Priprava tečajev za mladinske gorske vodnike. Ljubljana.
Vrhovec, M. 1980: Priprava in izvedba izleta. Karlovac.
Vrhovec, M.: Priprava in izvedba izleta v zimskih razmerah.
Vrhovec, T. 1982: Priprava in izvedba izleta. Ljubljana.
Vrhovec, T. 1988: Izobraževanje inštruktorjev planinske vzgoje.

6. Planinske in sorodne revije
Alpinistični razgledi (1979–2000). Komisija za alpinizem Planinske zveze Slovenije, Dvoržakova ulica 9, SI – 1000 Ljubljana.
Grif: revija za alpinizem, športno plezanje in treking (1996–2002). Motomedia d.o.o., Komenskega ulica 11, SI – 1000 Ljubljana.
Obvestila Planinske zveze Slovenije (1975–). Planinska zveza Slovenije, Dvoržakova ulica 9, SI – 1000 Ljubljana.
Planinski vestnik (1895–). Planinska zveza Slovenije, Dvoržakova ulica 9, SI – 1000 Ljubljana.
Tabor: taborniška revija (1952–). Zveza tabornikov Slovenije, Parmova ulica 33, SI – 1000 Ljubljana.
Šport mladih: revija za šport otrok in mladine (1993–). Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Zavod za šport Slovenije, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Parmova ulica 33, SI – 1000 Ljubljana.

7. Planinske knjige za otroke
Chinery, M. 1989: 1000 idej za naravoslovce. Državna založba Slovenije. Ljubljana.
Dolenc, J. 1992: Zlati Bogatin: tolminske povedke. Zbirka Glasovi. Kmečki glas. Ljubljana.
Fichaux, C. 2000: Gorske živali. Obzorja. Maribor.
Kajzer, J. 1980: Štirje srčni možje. Kurirčkova zgodovinska slikanica. Založba Borec. Ljubljana.
Kordiš, T. 1990: Gore. Zbirka Korak. Mladinska knjiga. Ljubljana.
Kunaver, D. 1997: Živali zlatorogovega kraljestva v ljudskem izročilu. Samozaložba. Ljubljana.
Kunaver, J. 1979: Naš alpski svet. Zbirka Pelikan. Mladinska knjiga. Ljubljana.
Kunčič, M. 1994: Triglavske pravljice, 1. zvezek. Mladi rod. Magnolija. Ljubljana.
Kunčič, M. 1994: Triglavske pravljice, 2. zvezek. Mladi rod. Magnolija. Ljubljana.
Kunčič, M. 1995: Triglavske pravljice, 3. zvezek. Mladi rod. Magnolija. Ljubljana.
Magajna, B. 1981: Brkonja Čeljustnik. Zbirka Deteljica. Mladinska knjiga. Ljubljana.
Manček, M. 1993: Hribci. Sreča ne počiva. Državna založba Slovenije. Ljubljana.
Manček, M. 1993: Hribci. Zgodbe iz pradavnine. Državna založba Slovenije. Ljubljana.
Muster, M. 1987: Trije hribolazci. Klub devete umetnosti. Ljubljana.
Pavlovec, R. 1977: Iz življenja kontinentov. Zbirka Pelikan. Mladinska knjiga. Ljubljana.
Percy, G. 1994: Gore. Rokus. Ljubljana.
Petkovšek, Z. 1976: Kaj pa vreme? Zbirka Pelikan. Mladinska knjiga. Ljubljana.
Pevec, E. 2001: Gorniška 1. Planinska zveza Slovenije. Ljubljana.
Polenec, A. 1981: Življenje v gorah. Zbirka Pelikan. Mladinska knjiga. Ljubljana.
Schmidt, M. 1988: Kekec na hudi poti. Zbirka Najdihojca. Mladinska knjiga. Ljubljana.
Strebel, G. 1994: Globi v letalski reševalni službi. Tamia. Ljubljana.
Walker, J. 1993: Snežni in zemeljski plazovi. Zbirka Naravne nesreče. Državna založba Slovenije. Ljubljana.
Weiss, C. 1997: V gorah. Zbirka Mladi Robinzon. Mladinska knjiga. Ljubljana.
Zupanc, L. 1994: Zlato pod Blegošem. Mladinska knjiga. Ljubljana.
Žumer, F. 1998: Gremo skupaj v hribe: literarni in likovni natečaj ob 40-letnici Mladinske komisije pri Planinski zvezi Slovenije. Planinska zveza Slovenije. Ljubljana.

8. Učni pripomočki, filmi in zbirke diapozitivov
Čop, J. 1996: Zgodovina slovenskega planinstva. Zbirka 100 črno-belih diapozitivov.
Morano, M. 1998: Prosojnica pri izobraževanju. Andragoški center Republike Slovenije. Ljubljana.
Orientacija v prostoru, 1994. Video posnetek. Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport.
Purkart, V.: Planinske urice (učni načrt, predmetnik in učbenik). Delovno gradivo. Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije.
Spoznavanje in varstvo gorske narave. Zbirka 100 diapozitivov.

9. Pravni dokumenti
Častni kodeks slovenskih planincev, 2001. Planinska zveza Slovenije. Ljubljana. Medmrežje: http://www.pzs.si/castni_kodeks.rtf (27. 11. 2001).
Nacionalni program Republike Slovenije za mladino (delovno gradivo). Ljubljana. Medmrežje: http://www.mss.edus.si/um/nacprog/ (27. 11. 2001).
Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji. Uradni list Republike Slovenije, št. 24, 17. 3. 2000. Medmrežje: http://www.slosport.org/dokumenti/index¬_np.html (27. 11. 2001).
Odredba o normativih in standardih v osnovni šoli. Uradni list Republike Slovenije, št. 37, 1997. Medmrežje: http://www.mss.edus.si/zakonodaja/PREDPISI/B/F9783FFZ.asp (28. 11. 2001).
Pravilnik Mladinske komisije pri Planinski zvezi Slovenije. Obvestila Planinske zveze Slovenije, št. 4, april 1998. Ljubljana. Medmrežje: http://www.pzs.si/mk/pravilnik_mk_pzs.htm (28. 11. 2001).
Pravilnik o mentorjih planinskih skupin v Planinski zvezi Slovenije. Obvestila Planinske zveze Slovenije, št. 11, december 2000. Ljubljana. Medmrežje: http://www.pzs.si/mk/mentorji.htm (28. 11. 2001).
Statut Planinske zveze Slovenije, 2001. Planinska zveza Slovenije. Ljubljana. Medmrežje: http://www.pzs.si/statut_pzs.rtf (27. 11. 2001).
Uredba o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju. Uradni list Republike Slovenije, št. 16/1995, 17. 3. 1995.
Vodila pri delu Planinske zveze Slovenije in planinskih društev, 2001. Planinska zveza Slovenije. Ljubljana. Medmrežje: http://www.pzs.si/vodila.html (27. 11. 2001).
Vzgojno izobraževalni program za pridobitev strokovnega naziva mentor planinske skupine. Upravni odbor Mladinske komisije Planinske zveze Slovenije, 4. seja, 10. 4.–11. 4. 1999.
Zakon o športu. Uradni list Republike Slovenije, št. 22, 20. 3. 1998.

10. Spletne strani
Gore … ljudje. http://www.planid.org/
Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije. http://www.pzs.si/mk/
Planinska zveza Slovenije. http://www.pzs.si/
Planinske povezave. http://www.planid.org/Planinske-povezave/

  • Share/Bookmark

3 odgovorov to “GORNIŠKA LITERATURA”

  1. [...] je seznam gorniške literature, ki nam je v Sloveniji dostopna, še kar obsežen, je opazen precejšen primanjkljaj pri knjigah za [...]

  2. [...] čeprav je seznam gorniške literature, ki nam je v Sloveniji dostopna, še kar obsežen, je opazen precejšen primanjkljaj pri knjigah za [...]

  3. [...] čeprav je seznam gorniške literature, ki nam je v Sloveniji dostopna, še kar obsežen, je opazen precejšen primanjkljaj pri [...]

Komentiraj

Komentiranje iz tujine je omogočeno zgolj prijavljenim uporabnikom !