AKTUALNA PROBLEMATIKA TNP (3)

Pred mesecem dni (12.4. 2022) je v Centru Triglavskega narodnega parka Bohinj v Stari Fužini potekala 6. seja Sveta Javnega zavoda Triglavski narodni park.

Dnevni red je med drugim obsegal naslednje točke:
3. Informacija o izvedenem strokovnem svetu z dne 6.4.2022
4. Poročilo o delu, poslovno in finančno poročilo Javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2021
5. Program dela in finančni načrt Javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2022
7. Razno

Kot je to že običajno, poobjavljam mojo razpravo in stališča:

K 4. in 5. točki:

- »sistematičnost« poročila in programa je zgolj navidezna; v resnici onemogoča celovitost pregleda, saj so posamezne vsebine/programi/projekti razdrobljene med več »kazalnikov«; to onemogoča dejansko preglednost, pogosto se na različnih mestih ponavljajo isti podatki (istega projekta), poudarki (istega dogodka ) …

POROČILO 2021

- … doseganje s programom dela načrtovanih ciljev v letu 2021 je ocenjeno kot dobro: kar 26 % kazalnikov ni bilo uresničenih … (stran 27, gradiva)

Slednja ugotovitev nedvomno vpliva na morebitna izplačila iz naslova delovne uspešnosti in iz dela prihodkov iz pridobitne dejavnosti.

Vprašanje: kakšen je bil obseg (delež) dela na domu v letu 2020 in 2021 in kakšen je bil obseg bolniških odsotnosti v letih 2020 in 2021?

- uvodna poglavja, osebna izkaznica – informacija o zavarovanem območju
V obstoječo predstavitev dodati delež posameznih vrst lastnine zemljišč v TNP.

lastniška struktura zemljišč: visok delež zemljišč v zasebni lasti oz. 42 % celotnega območja TNP (35.272 ha od 83.982 ha TNP)

- celovita obravnava problematike ohranjanja stanja in varstva voda v narodnem parku

Kaj je bilo strokovno izhodišče TNP v obravnavani problematiki?

Kaj je na koncu pretehtalo pri izbrani rešitvi suhih stranišč (glede na Poročilo …)?

Kaj bo izvedeno letos oz. kakšna je časovnica dogajanja?

Poziv za objavo vseh gradiv, ki jih je imel na voljo strokovni svet TNP.

Predlog o ustanovitvi sklada – GLEJ V NADALJEVANJU

- mobilna digitalna aplikacija TNP za učinkovito informiranje, ozaveščanje, izobraževanje in opozarjanje obiskovalcev narodnega parka o varstvenih režimih

Prosim za podrobnejšo obrazložitev ciljev, vsebine in izvedbe.

- usmerjanje obiska v Triglavskem narodnem parku – SMER TNP (CLLD)

Kakšna je ocena stanja/trendov glede na podatke avtomatskega štetja obiskovalcev?

- JZ TNP je v letu 2021 povečal obseg zemljišč v svoji lasti:
od skupno 132 obravnavanih zadev je bila predkupna pravica dejansko uveljavljena na slabih 66 ha gozdnih zemljišč. = 0,08 %

Uveljavljena je bila predkupna pravica za 31 ha gozdnih površin na območju Belega potoka (Martuljk) s sklenitvijo pogodbe; potekala so usklajevanja z Občino Bovec za prodajo 36 ha zemljišč gozdnega rezervata Apica (nad planino Zapotok); oblikovan je bil predlog za izvedbo pogodbenega varstva in načelna uskladitev z zasebnim lastnikom; pridobljeno je bilo cenilno poročilo o vrednosti lesa na panju s sredstvi 56. člena ZTNP-1.

Porabljena sredstva: 179.798 € = 2724 €/ha

1 % vseh zemljišč TNP = 839,82 ha x 2724 € = 2.287.669 € na leto

0.76 € na m2 = 7.600 €/ha (cene na trgu)

- prestrukturiranje Centra TNP Bohinj v Center Biosfernega območja Julijske Alpe

Prosim za podrobnejše pojasnilo, kaj naj bi to bilo?

- strokovna publikacija o stavbarstvu Zgornjega Posočja

***

PROGRAM 2022

- celovita obravnava problematike ohranjanja stanja in varstva voda v narodnem parku
NOVO: Predlog za vzpostavitev sklada za sofinanciranje začasnega nedelovanja planinske koče zaradi neizpolnjevanja okoljskih standardov (vir financiranja: Vrh Julijcev, Podnebni sklad)

- sodelovanje z deležniki s področja turizma in planinstva pri pripravi akcijskega načrta usmerjanja obiska in športnorekreacijskih dejavnosti s poudarkom na točkah oziroma območjih največje obremenitve z motornimi vozili in največje obremenitve v visokogorju

SEDAJ: vzpostavitev informacijskih točk v izbranih planinskih kočah in zagotavljanje promocijskih materialov in drugega gradiva (projekt VrH Julijcev): 3 lokacije – Orožnova koča, Dom Zorka Jelinčiča, Koča pri Triglavskih jezerih

priprava strokovne podlage za podporo hoji pri doseganju ciljev TNP

priprava strokovne podlage za razvoj kakovostnega, trajnostno naravnanega gorništva v podporo doseganju ciljev TNP in strokovne podlage za omejitev obiska Triglava

Dopolniti obstoječe Triglavske zakladnice > novi poglavji hoja, gorništvo

- uveljavitev mirnih območij

ZAPISNIK 14. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 1. aprila 2021, ob 16.30 uri, preko video konference:

Ad. 10. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora
»Bojan Rotovnik je podal vprašanje glede … mirnih con v TNP. Irena Mrak je povedala, da so mirne cone že določene in opredeljene, zato se bo potrebno malce prilagoditi in to vzeti v zakup. To moramo planinci vzeti za naše dobro in za dobro varovanja naše narave.«

- “varstveni sklad” za sofinanciranje projektov za ohranjanje dediščinskih objektov
iz upravnih nalog zagotovi sredstva za vložitev tožbe za pridobitev sredstev t. i. varstvenega sklada

  • Share/Bookmark

Komentiraj

Komentiranje iz tujine je omogočeno zgolj prijavljenim uporabnikom !