VEZI MED GRS IN PZS

Ob dogajanju, ki mu je v veliki meri botrovala Planinska zveza Slovenije, sem novembra 2006 zaradi zagotavljanja preventivne in varnostne dejavnosti v gorah predlagal, da obe organizaciji skleneta in podpišeta dopolnilo k dogovoru o povezovanju. To dopolnilo bi omogočilo, da se stanje na strokovnem in vsebinskem področju vrne v okvire izpred nekaj let. Dopolnilo k dogovoru žal ni bilo sprejeto.

***

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, Dvoržakova ulica 9 v Ljubljani, ki jo zastopa predsednik mag. Franci Ekar (v nadaljevanju: PZS) in

GORSKA REŠEVALNA ZVEZA SLOVENIJE, Bleiweisova ulica 34 v Kranju, ki jo zastopa predsednik Miro Pogačar (v nadaljevanju: GRZS)

skleneta

na podlagi sklepov upravnega odbora Planinske zveze Slovenije (_. seja, _._.2006) in upravnega odbora Gorske reševalne zveze Slovenije (_. seja, _._.2006)

VSEBINSKI DODATEK K DOGOVORU O POVEZOVANJU (30. 6. 2006).

1. člen
Sodelovanje PZS in GRZS izhaja iz skrbi za varnost obiskovalcev gora in preventivnega delovanja v gorah in:
- dosedanjega skupnega organizacijskega in strokovnega delovanja na področju gorništva, alpinizma, gorskega reševanja in drugih oblik gorniškega delovanja,
- pravne in vsebinske samostojnosti in enakopravnosti vsake od obeh civilno družbenih in strokovnih društvenih organizacij – podpisnic dogovora,
- potreb, ki jih narekuje prihodnji razvoj gorništva, alpinizma, gorskega reševanja in drugih oblik gorniškega delovanja v Sloveniji in v mednarodnem prostoru.

PZS in GRZS verjameta, da je medsebojno sodelovanje nujno za normalno delo in je hkrati obojestransko koristno.

2. člen
Planinske organizacije (PZS, planinska društva in meddruštveni odbori) in GRZS bodo drug drugega podpirali pri izvedbi njegove dejavnosti. PZS in GRZS se obvezujeta, da se bosta sproti obveščali o vseh zadevah, ki se nanašajo na njuno sodelovanje in pogoje delovanja (zakoni, vladne odredbe, temeljni akti in sklepi).

PZS in GRZS se bosta izogibali ravnanjem, ki bi škodili varnosti obiskovalcev gora in članov planinskih organizacij, medsebojnemu delovanju, strokovnemu delu in ugledu v javnosti.

3. člen
PZS in GRZS na podlagi dogovora o povezovanju (30. 6. 2006) urejata medsebojno sodelovanje na:
- statutarni ravni, tako da z vsebino svojih temeljnih pravnih aktov omogočita druga drugi vključitev in sodelovanje pri odločanju na vzajemen način in,
- ravni upravnih odborov obeh zvez, kjer druga drugi omogočita sodelovanje pri odločanju na vzajemen način.

S tem vsebinskim dodatkom k dogovoru o povezovanju pa medsebojno sodelovanje urejata tudi na operativni ravni. Obe podpisnici bosta v roku treh mesecev po podpisu tega vsebinskega dodatka k dogovoru ustanovili skupni koordinacijski odbor, ki šteje šest članov in bo ob enakopravni številčni zastopanosti obeh strani skrbel za njegovo izvedbo in pripravljal predloge za njegovo morebitno dopolnitev in spremembe.

Predsedovanje odbora, katerega mandatna doba je štiri leta, se izmenjuje vsako leto. Prvi mu predseduje član, ki ga je v odbor imenovala PZS.

4. člen
PZS in GRZS med seboj sodelujeta na tistih področjih in na način, kot jih določata njuna statuta.

PZS in GRZS se strinjata, da so področja, na katerih še posebej želita krepiti sodelovanje:
- razvoj enotne doktrine gorništva, vodništva, alpinizma in gorskega reševanja ter gorniško usposabljanje obiskovalcev gora in članstva planinskih organizacij,
- zagotavljanje kakovosti lastnega programa delovanja in uresničevanje prostovoljnosti delovanja,
- koordinacija preventivnih programov varnosti v gorah in
- izmenjava podatkov, analiz in ugotovitev ter skrb za dostopnost in neomejeno uporabo arhivskega gradiva.

Enotna doktrina in enotni sistem gorniškega usposabljanja pomeni, da je doktrina v PZS in GRZS enotna do te mere, da omogoča kakovostno gorniško usposabljanje obiskovalcev gora in članstva planinskih organizacij ter omogoča posamezniku, ki vstopi v sistem, prehajanje čez različne ravni strokovnega usposabljanja ob upoštevanju predhodnega znanja in izkušenj. Enotnost sistema teorije in prakse izhaja iz spoznanja, da so gore ene same in da je gorništvo celovita dejavnost, ki jo oblikujemo ob različnih vsebinah in oblikah dejavnosti. PZS in GRZS bosta vzpodbujali gorniško usposobljenost obiskovalcev gora (z udeležbo na tečajih, vodenim gibanjem v spremstvu prostovoljnega ali poklicnega gorskega vodnika, s samousposobljenostjo s pomočjo strokovne literature), izmenjavo svojih strokovnih delavcev na različnih oblikah usposabljanj in programov usposabljanja (tako na ravni PZS kot planinskih društev in meddruštvenih odborov), znanja in izkušenj, strokovnih gradiv, ki jih bodo pripravljali sami ali pridobili od sorodnih organizacij doma in v tujini in bosta skrbeli za predstavitev primerov dobre prakse v javnosti (Planinska šola, tečaji gorništva, Dan varstva pred snežnimi plazovi, Gornikov svetovalec …). PZS in GRZS bosta sodelovali pri oblikovanju in spremembah programov usposabljanj alpinist in alpinistični inštruktor, saj ta dva programa usposabljanja omogočata pridobivanje usposobljenosti za gorskega reševalca. GRZS ne bo izvajala dejavnosti s področja prostovoljnega in poklicnega gorskega vodništva.

Zagotavljanje kakovosti lastnega programa delovanja bosta dosegali tako, da bo PZS po svojih najboljših močeh skrbela za gorniško omrežje (planinske poti in planinske koče), izdajo planinskih zemljevidov in vodnikov posameznih gorskih območij, ki omogočajo dostopnost do gora, da bo vzdrževala drugo opremo kot so skrinjice in vpisne knjige in skrbela za usposobljenost osebja v planinskih kočah. GRZS bo po svojih najboljših močeh skrbela za preprečevanje nesreč in gorsko reševanje obiskovalcev gora, za opremljenost in usposobljenost obveščevalnih točk v planinskih kočah ter za nemoteno delovanje sistema SAPOGO. GRZS bo prek njenih članov posredovala PZS ali planinskim društvom (skrbnikom planinskih poti) podatke o stanju planinskih poti (zlasti napredoval in varoval) ter opažanja glede točnosti planinskih zemljevidov in vodnikov, ki jih izdaja Planinska založba in ki imajo vpliv na varnost obiskovalcev poti. PZS bo gorskim reševalcem na akciji zagotavljala brezplačno nastanitev v planinskih kočah.

PZS in GRZS prepoznavata kot posebno vrednoto in enega temeljev svojega delovanja prostovoljno delo, ki je za marsikaterega člana pomemben del življenjskega poslanstva in samouresničitve. Njuni člani in članice za svoje delo, znanje in porabljeni čas ne morejo zahtevati plačila, imajo pa pravico do nadomestila materialnih stroškov, povezanih z izvedbo programa, katerega obseg in višino določijo upravni odbori.

Ob vedno večjem številu obiskovalcev gora in naraščajočem številu nesreč je nujna koordinacija preventivnih programov varnosti v gorah in akcij v PZS in med PZS ter GRZS, ki opozarjajo na najpomembnejše dejavnike tveganja v gorah. Ti so neustrezna priprava na odhod v gore (izbira cilja, opreme in sotovarišev), neizkušenost in nepoznavanje značilnosti gorskega sveta, neobvladovanje prvin gibanja (hoja, plezanje, turno smučanje) in neuporaba zaščitne osebne opreme, napačne odločitve med izvajanjem dejavnosti v gorah, bolezni in bolezenska stanja, ki jih obiskovalci prinesemo v gore in snežni plazovi. V ta namen bosta PZS in GRZS najmanj pred in po koncu sezone pripravili skupna izhodišča za opozorila obiskovalcem gora in jih predstavila javnosti, oblikovala konkretne ozaveščevalne preventivne akcije v katerih bodo sodelovali člani obeh organizacij (na primer Zdravi v gore, Osebna oprema, članki v Planinskem vestniku, na spletnih straneh …) in skrbeli za stalno izmenjavo mnenj, analiz in iskanje ustreznih rešitev. PZS in GRZS bosta posebno skrb namenili tudi odnosu do smrti v gorah, zlasti glede osveščanja, da gibanje v gorah v določenih primerih pomeni tvegano dejanje, zato se morajo obiskovalci gora zavedati morebitnih tragičnih posledic in jih tudi sprejeti.

PZS in GRZS bosta druga drugi zagotovili dostop do podatkov, ki izvirajo iz njune dejavnosti in vplivajo na varnost obiskovalcev gora (podatki o gorskih nesrečah, kataster planinskih poti …). Brez omejitev bosta druga drugi omogočili uporabo vseh vrst podatkov in arhivov, ki se nanašajo na njuno delo v obdobju od ustanovitve do razdružitve. PZS in GRZS bosta po svojih najboljših močeh skrbela za promocijo ciljev, ki jih uresničuje Ustanova sklad Okrešelj. Na svoji spletni strani bosta PZS in GRZS imeli vstopni gumb na spletne strani druge organizacije.

5. člen
Vsebinski dodatek k dogovoru velja za nedoločen čas. Morebitne spremembe se lahko uveljavijo takoj ob obojestranskem soglasju, če so sprejete na način kot ta vsebinski dodatek.

slov180p.jpg
Gorski reševalci pri delu. (Fotografija: Borut Peršolja.)

  • Share/Bookmark

Komentiraj

Komentiranje iz tujine je omogočeno zgolj prijavljenim uporabnikom !